Postępowanie przed komisją

Zasadniczą nowością jest powołanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Są to organy postępowania ugodowo – mediacyjnego, złożone z 16 członków o wykształceniu medycznym i prawniczym. Komisje te co prawda nie przyznają odszkodowań, ale zajmują się ustaleniem, czy zdarzenie medyczne miało miejsce.

Ustawodawca wyposażył je w narzędzia, pozwalające wydać stosowne orzeczenie. W szczególności, komisje mogą żądać przedłożenia dokumentacji medycznej od podmiotu prowadzącego szpital, wzywać osoby powiązane ze szpitalem do składania wyjaśnień, dokonywać wizytacji pomieszczeń, czy przeprowadzać postępowanie wyjaśniające na jego terenie. Pojęcie „zdarzenia medycznego” powinno być powiązane z „błędem medycznym”. Zgodnie bowiem z Ustawą przez zdarzenie medyczne rozumie się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia pacjenta lub jego śmierć wskutek niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia (włącznie z zabiegiem operacyjnym), zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. O odpowiedzialności szpitala za zdarzenie medyczne można więc mówić, kiedy określony uszczerbek na zdrowiu pacjenta powstał na skutek decyzji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Nie ma znaczenia, kto jest bezpośrednim sprawcą szkody. Szpital będzie odpowiedzialny za zdarzenie medyczne, gdy decyzję o wdrożeniu błędnego leczenia podejmie zarówno lekarz, jak i pielęgniarka, położna czy jakikolwiek inny podmiot działający na terenie placówki. Ważne, że szpital odpowiada również za zaniechanie leczenia, jeśli udzielenie pomocy medycznej było konieczne.

Siedziby komisji mieszczą się w tych samych miastach, co urzędy wojewódzkie (w Białymstoku, 2.06.2015 Nowy model dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych - lex.edu.pl http://lex.edu.pl/print:nowy-model-dochodzenia-roszczen-w-sprawach-medycznych 2/3 Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze). Należy pamiętać, że powołane przy każdym urzędzie wojewódzkim 4-osobowe gremium, rozpatrywać może wnioski pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu po 1 stycznia 2012 roku.

Aby zgłosić sprawę do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych należy sporządzić odpowiedni wniosek wraz z załącznikami, który następnie składany jest do odpowiedniej (ze względu na siedzibę szpitala) komisji.Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo od dnia, w którym pacjent zmarł. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.