Prawa pacjenta

Wszystkie prawa pacjenta którymi jest chroniony określone są i w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Bezwzględne przestrzeganie praw określonych w tej ustawie jest obowiązkiem :

 • - podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych (np. szpitali, przychodni), *
 • - osób wykonujących zawód medyczny (lekarzy, lekarzy dentystów) oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych (np. pielęgniarek).

Niewątpliwie prawa te są bardzo istotne dla wszystkich osób, które stają się pacjentami różnych placówek medycznych. Należy pamiętać, że przede wszystkim to właśnie pacjent jest tą osobą, która jako pierwsza stwierdza, że jej prawa zostały naruszone.

Przykładowe prawa pacjenta :

 • - prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 • - prawo pacjenta do informacji o swoim stanie zdrowia
 • - prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
 • - prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
 • - prawo do poszanowania intymności i godności
 • - prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia
 • - prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • - prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 • - prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
 • - prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie