POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Jeżeli ubezpieczyciel podmiotu leczniczego odmówił wypłaty odszkodowania lub jego wysokość jest dla Państwa niewystarczająca, możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Etap ten rozpoczyna się od przygotowania pozwu. Jest to bardzo ważne pismo procesowe, które nasi adwokaci i radcowie prawni przygotowują z dużą dbałością o szczegóły. Z tego względu, na napisanie pozwu potrzebujemy ok. miesiąca.

Kiedy sprawa trafi do sądu, nasz pozew przesyłany jest także do drugiej strony (szpitala i/lub jego ubezpieczyciela), która musi się do niego ustosunkować. Po tym następuje wymiana pism, w których my przedstawiamy argumenty popierające żądanie odszkodowania, a druga strona wykazuje, że świadczenie to nie należy się lub należy się w niższej niż żądana przez Państwa kwocie. Po wstępnej wymianie pism, sąd wyznacza jedną lub kilka rozpraw, podczas których zarówno Państwo, jak i pracownicy szpitala relacjonują przebieg zdarzeń. Bywa także, że podczas rozprawy przesłuchiwani są świadkowie - np. Państwa bliscy, którzy towarzyszyli Państwu podczas leczenia. Ostatecznie sprawa trafia do jednego lub kilku biegłych lekarzy, wyznaczonych przez sąd. Ponieważ sędziowie nie posiadają specjalistycznej wiedzy medycznej, rezultat sprawy zależy w dużej mierze od opinii biegłych lekarzy - to oni wypowiadają się, czy miał miejsce błąd medyczny, czy nie.

Po rozważeniu przez sąd wszystkich argumentów i dowodów (dokumentów, zeznań świadków i opinii biegłych lekarzy), wydawany jest wyrok. Od chwili złożenia pozwu do wydania wyroku upływają zwykle ok. dwa lata. Niestety, w bardziej skomplikowanych sprawach, czas ten może być dłuższy.

Wyrok w każdej sprawie sądowej jest dla jednej strony korzystny, ale dla drugiej - niekorzystny. Ta druga często składa apelację, czyli odwołanie od wyroku. W ten sposób sprawa może trafić do kolejnego sądu (wyższej instancji). To przedłuża postępowanie, ale na szczęście czas rozpoznawania sprawy w II. instancji jest krótszy niż w I. instancji. Postępowanie apelacyjne trwa zwykle ok. roku. W rezultacie wydawany jest ostateczny wyrok w sprawie. Niektóre, szczególnie wątpliwe pod względem prawnym, sprawy mogą także trafić do Sądu Najwyższego, ale regułą jest, że postępowanie kończy się na II. instancji.

Zakres usług

POSTĘPOWANIE PRZEDSĄDOWE

Przed rozpoczęciem współpracy, wnikliwie zapoznajemy się z Państwa opisem zdarzenia i przekazaną nam dokumentacją medyczną, zarówno z miejsca, w którym doszło do zaniedbania, jak i z dalszego leczenia.

Na tym etapie sprawę ocenia zarówno prawnik, jak i lekarz. Analiza sprawy, w zależności od stopnia jej skomplikowania, trwa od kilku do kilkunastu dni.

Po analizie sprawy poinformujemy Państwa, czy możemy prowadzić Państwa sprawę, a jeżeli tak - na jakich warunkach. Następnie podpisujemy umowę i pełnomocnictwo, na podstawie którego możemy Państwa reprezentować w sprawie.

Skierowanie żądania zapłaty (wezwania do zapłaty) do szpitala lub innego podmiotu leczniczego, który dopuścił się zaniedbania, to pierwszy moment, w którym o Państwa roszczeniach informujemy drugą stronę. Pismo to przygotowujemy biorąc pod uwagę informację od Państwa oraz dokumentację medyczną. Nad wysokością żądanych kwot odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego i renty zastanawiamy się wspólnie z Państwem.

Wezwanie do zapłaty zawiera uzasadnienie medyczne i prawne, dlatego czas jego przygotowania to, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, od tygodnia do trzech tygodni.

W większości spraw podmioty odpowiedzialne za zaniedbania medyczne (lub błędy medyczne) na wezwania do zapłaty odpowiadają odmownie. Sprawy o odszkodowania medyczne wiążą się z możliwością zapłaty wysokiego odszkodowania i zadośćuczynienia, dlatego nawet w przypadkach, w których błąd jest oczywisty, władze danej placówki medycznej starają się znaleźć argumenty na swoją korzyść.

Na tym etapie sprawa trafia także do zakładu ubezpieczeń, w którym dany podmiot leczniczy ma polisę odpowiedzialności cywilnej (OC). Ubezpieczyciel bada Państwa sprawę pod kątem prawnym i medycznym, zlecając odpowiednie opinie. Naszą rolą na tym etapie jest wskazanie istotnych w sprawie faktów i argumentów, a także dostarczenie odpowiednio przygotowanej dokumentacji. Często zdarza się, że potrzebna jest współpraca z Państwa strony, bowiem konieczne jest udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub dostarczenie dokumentów.

Ten etap, licząc od skierowania wezwania do zapłaty odszkodowania, trwa od dwóch do sześciu miesięcy, w zależności od stopnia skomplikowania Państwa sprawy. Etap negocjacji kończy się wydaniem przez ubezpieczyciela decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego lub renty.

POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH

Zasadniczą nowością jest powołanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Są to organy postępowania ugodowo – mediacyjnego, złożone z 16 członków o wykształceniu medycznym i prawniczym. Komisje te co prawda nie przyznają odszkodowań, ale zajmują się ustaleniem, czy zdarzenie medyczne miało miejsce. Ustawodawca wyposażył je w narzędzia, pozwalające wydać stosowne orzeczenie. W szczególności, komisje mogą żądać przedłożenia dokumentacji medycznej od podmiotu prowadzącego szpital, wzywać osoby powiązane ze szpitalem do składania wyjaśnień, dokonywać wizytacji pomieszczeń, czy przeprowadzać postępowanie wyjaśniające na jego terenie. Pojęcie „zdarzenia medycznego” powinno być powiązane z „błędem medycznym”. Zgodnie bowiem z Ustawą przez zdarzenie medyczne rozumie się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia pacjenta lub jego śmierć wskutek niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia (włącznie z zabiegiem operacyjnym), zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. O odpowiedzialności szpitala za zdarzenie medyczne można więc mówić, kiedy określony uszczerbek na zdrowiu pacjenta powstał na skutek decyzji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Nie ma znaczenia, kto jest bezpośrednim sprawcą szkody. Szpital będzie odpowiedzialny za zdarzenie medyczne, gdy decyzję o wdrożeniu błędnego leczenia podejmie zarówno lekarz, jak i pielęgniarka, położna czy jakikolwiek inny podmiot działający na terenie placówki. Ważne, że szpital odpowiada również za zaniechanie leczenia, jeśli udzielenie pomocy medycznej było konieczne. Siedziby komisji mieszczą się w tych samych miastach, co urzędy wojewódzkie (w Białymstoku, 2.06.2015 Nowy model dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych - lex.edu.pl http://lex.edu.pl/print:nowy-model-dochodzenia-roszczen-w-sprawach-medycznych 2/3 Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze). Należy pamiętać, że powołane przy każdym urzędzie wojewódzkim 4-osobowe gremium, rozpatrywać może wnioski pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu po 1 stycznia 2012 roku

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta, w 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, jaką można otrzymać to milion dwieście tysięcy złotych, z tym, że kwota ta w przypadku: (1) zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta – wynosi 100 000 PLN (2) śmierci pacjenta – wynosi 300 000 PLN; w odniesieniu do jednej osoby. Zamiast odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu pacjent może ubiegać się także o rentę. Jej maksymalna wysokość może wynieść nawet 3 000 PLN miesięcznie.

WAŻNE TERMINY

Roszczenie do komisji można zgłosić w ciągu 1 roku od dnia, w którym podmiot składający wniosek dowiedział się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo nastąpiła śmierć pacjenta (termin a tempore scientae). Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie (termin a tempore facti). W przypadku śmierci wyżej wskazane terminy nie biegną do dnia zakończenia postępowania spadkowego. Co ważne, złożenie wniosku, w wyniku którego komisja wydała orzeczenie o zdarzeniu medycznym, przerywa bieg przedawnienia roszczeń określony w przepisach KC wynikający ze zdarzeń objętych wnioskiem (art. 67j ust. 1). Cała procedura wydawania orzeczenia powinna trwać nie dłużej niż 4 miesiące od daty złożenia wniosku przez poszkodowanego.

KOSZTY

Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 PLN. Na koszty postępowania składają się ponadto koszty podróży i noclegów oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję oraz wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez biegłego specjalistę z zakresu medycyny (300 PLN plus dodatek za tytuł naukowy; 150 PLN – profesora, 100 PLN – doktora habilitowanego, 60 PLN – doktora). W przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego koszty te ponosi podmiot składający wniosek. Natomiast co do zasady, w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym koszty ponosi podmiot prowadzący szpital. W razie zaś nie przedstawienia w terminie 30 dni od otrzymania orzeczenia o zdarzeniu medycznym propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia – ubezpieczyciel. W sytuacji umorzenia postępowania, które następuje w razie: (1) wycofania wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego przez uprawnionego, (2) śmierci podmiotu składającego wniosek, oraz (3) cofnięcia pełnomocnictwa przez spadkobierców, koszty postępowania przed komisją poniesie budżet państwa (art. 67h ust. 3). Zgodnie z przepisem art. 102 KPC dopuszczalne jest również odstąpienie od obciążenia kosztami postępowania.

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Jeżeli ubezpieczyciel podmiotu leczniczego odmówił wypłaty odszkodowania lub jego wysokość jest dla Państwa niewystarczająca, możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Etap ten rozpoczyna się od przygotowania pozwu. Jest to bardzo ważne pismo procesowe, które nasi adwokaci i radcowie prawni przygotowują z dużą dbałością o szczegóły. Z tego względu, na napisanie pozwu potrzebujemy ok. miesiąca.

Kiedy sprawa trafi do sądu, nasz pozew przesyłany jest także do drugiej strony (szpitala i/lub jego ubezpieczyciela), która musi się do niego ustosunkować. Po tym następuje wymiana pism, w których my przedstawiamy argumenty popierające żądanie odszkodowania, a druga strona wykazuje, że świadczenie to nie należy się lub należy się w niższej niż żądana przez Państwa kwocie. Po wstępnej wymianie pism, sąd wyznacza jedną lub kilka rozpraw, podczas których zarówno Państwo, jak i pracownicy szpitala relacjonują przebieg zdarzeń. Bywa także, że podczas rozprawy przesłuchiwani są świadkowie - np. Państwa bliscy, którzy towarzyszyli Państwu podczas leczenia. Ostatecznie sprawa trafia do jednego lub kilku biegłych lekarzy, wyznaczonych przez sąd. Ponieważ sędziowie nie posiadają specjalistycznej wiedzy medycznej, rezultat sprawy zależy w dużej mierze od opinii biegłych lekarzy - to oni wypowiadają się, czy miał miejsce błąd medyczny, czy nie.

Po rozważeniu przez sąd wszystkich argumentów i dowodów (dokumentów, zeznań świadków i opinii biegłych lekarzy), wydawany jest wyrok. Od chwili złożenia pozwu do wydania wyroku upływają zwykle ok. dwa lata. Niestety, w bardziej skomplikowanych sprawach, czas ten może być dłuższy.

Wyrok w każdej sprawie sądowej jest dla jednej strony korzystny, ale dla drugiej - niekorzystny. Ta druga często składa apelację, czyli odwołanie od wyroku. W ten sposób sprawa może trafić do kolejnego sądu (wyższej instancji). To przedłuża postępowanie, ale na szczęście czas rozpoznawania sprawy w II. instancji jest krótszy niż w I. instancji. Postępowanie apelacyjne trwa zwykle ok. roku. W rezultacie wydawany jest ostateczny wyrok w sprawie. Niektóre, szczególnie wątpliwe pod względem prawnym, sprawy mogą także trafić do Sądu Najwyższego, ale regułą jest, że postępowanie kończy się na II. instancji.

PRAWA PACJENTA

Wszystkie prawa pacjenta którymi jest chroniony określone są i w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Bezwzględne przestrzeganie praw określonych w tej ustawie jest obowiązkiem :

Niewątpliwie prawa te są bardzo istotne dla wszystkich osób, które stają się pacjentami różnych placówek medycznych. Należy pamiętać, że przede wszystkim to właśnie pacjent jest tą osobą, która jako pierwsza stwierdza, że jej prawa zostały naruszone.

Przykładowe prawa pacjenta :

WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA ZA BŁĄD MEDYCZNY

Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny) jest obliczane indywidualnie w każdej sprawie, w zależności od tego, jak poważne konsekwencje finansowe i obrażenia zdrowotne poniósł pacjent w związku z zaniedbaniem. Na to, co nazywamy "odszkodowaniem" w rzeczywistości składać się mogą trzy rodzaje świadczeń: odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne oraz renta.

Odszkodowanie jest to udokumentowana kwota, która ma wynagrodzić i zrekompensować Państwu stratę finansową. Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny) obejmuje wszelkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi. Pacjent może żądać zwrotu m.in. kosztów:

Poszkodowany pacjent może żądać również zapłaty zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową (krzywdę). Ma ono wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne (ból, stres, strach, przykrości itd.), które były skutkiem wadliwego leczenia. Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę zależna jest każdorazowo od okoliczności konkretnej sprawy. Z pewnością mają na nią wpływ: rozmiar doznanych cierpień i czas ich trwania.

Pacjent może domagać się również zapłaty comiesięcznej renty w przypadku gdy powstanie trwały uszczerbek na zdrowiu w związku z błędem medycznym wymagający ponoszenia systematycznych kosztów.

CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA

Postępowanie w tzw. sprawach medycznych (sprawach dotyczących błędów lekarskich) zazwyczaj trwa bardzo długo.

Etap przesądowy , licząc od skierowania wezwania do zapłaty odszkodowania, trwa od dwóch do sześciu miesięcy, w zależności od stopnia skomplikowania Państwa sprawy. Etap negocjacji kończy się wydaniem przez ubezpieczyciela decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania odszkodowania, zadośćuczynienia pieniężnego lub renty.

Jeżeli ubezpieczyciel podmiotu leczniczego odmówił wypłaty odszkodowania lub jego wysokość jest dla Państwa niewystarczająca, możemy skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Etap ten rozpoczyna się od przygotowania pozwu. Jest to bardzo ważne pismo procesowe, które nasi adwokaci i radcowie prawni przygotowują z dużą dbałością o szczegóły. Z tego względu, na napisanie pozwu potrzebujemy ok. miesiąca.

Kiedy sprawa trafi do sądu , ten wyznacza jedną lub kilka rozpraw, podczas których zarówno Państwo, jak i pracownicy szpitala relacjonują przebieg zdarzeń. Ostatecznie sprawa trafia do jednego lub kilku biegłych lekarzy, wyznaczonych przez sąd. Po rozważeniu przez sąd wszystkich argumentów i dowodów (dokumentów, zeznań świadków i opinii biegłych lekarzy), wydawany jest wyrok. Od chwili złożenia pozwu do wydania wyroku upływają zwykle ok. dwa lata. Niestety, w bardziej skomplikowanych sprawach, czas ten może być dłuższy. Natomiast w drugiej instancji sprawa może się toczyć od ok. pół roku do dwóch lat. Jeżeli w sprawie zostanie wniesiona skarga kasacyjna i sprawa będzie rozpatrywana przed Sądem Najwyższym, to należy przygotować się na to, że ostatecznie postępowanie przedłuży się o kolejne miesiące.

POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ

Zasadniczą nowością jest powołanie wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Są to organy postępowania ugodowo – mediacyjnego, złożone z 16 członków o wykształceniu medycznym i prawniczym. Komisje te co prawda nie przyznają odszkodowań, ale zajmują się ustaleniem, czy zdarzenie medyczne miało miejsce.

Ustawodawca wyposażył je w narzędzia, pozwalające wydać stosowne orzeczenie. W szczególności, komisje mogą żądać przedłożenia dokumentacji medycznej od podmiotu prowadzącego szpital, wzywać osoby powiązane ze szpitalem do składania wyjaśnień, dokonywać wizytacji pomieszczeń, czy przeprowadzać postępowanie wyjaśniające na jego terenie. Pojęcie „zdarzenia medycznego” powinno być powiązane z „błędem medycznym”. Zgodnie bowiem z Ustawą przez zdarzenie medyczne rozumie się zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia pacjenta lub jego śmierć wskutek niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia (włącznie z zabiegiem operacyjnym), zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. O odpowiedzialności szpitala za zdarzenie medyczne można więc mówić, kiedy określony uszczerbek na zdrowiu pacjenta powstał na skutek decyzji niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Nie ma znaczenia, kto jest bezpośrednim sprawcą szkody. Szpital będzie odpowiedzialny za zdarzenie medyczne, gdy decyzję o wdrożeniu błędnego leczenia podejmie zarówno lekarz, jak i pielęgniarka, położna czy jakikolwiek inny podmiot działający na terenie placówki. Ważne, że szpital odpowiada również za zaniechanie leczenia, jeśli udzielenie pomocy medycznej było konieczne.

Siedziby komisji mieszczą się w tych samych miastach, co urzędy wojewódzkie (w Białymstoku, 2.06.2015 Nowy model dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych - lex.edu.pl http://lex.edu.pl/print:nowy-model-dochodzenia-roszczen-w-sprawach-medycznych 2/3 Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze). Należy pamiętać, że powołane przy każdym urzędzie wojewódzkim 4-osobowe gremium, rozpatrywać może wnioski pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu po 1 stycznia 2012 roku.

Aby zgłosić sprawę do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych należy sporządzić odpowiedni wniosek wraz z załącznikami, który następnie składany jest do odpowiedniej (ze względu na siedzibę szpitala) komisji.Wniosek wnosi się w terminie 1 roku od dnia, w którym osoba składająca wniosek dowiedziała się o zakażeniu, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo od dnia, w którym pacjent zmarł. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące zakażeniem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia albo śmiercią pacjenta.

KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

Postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu. Opłata ta wynosi 5% kwoty, której będziecie się Państwo domagać. Jeżeli więc żądacie Państwo od drugiej strony zapłaty 100 000 zł, opłata od pozwu wyniesie  5.000,00 zł.

Jeżeli Państwa sytuacja majątkowa nie pozwala na uiszczenie opłaty od pozwu, możliwe jest złożenie wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych. Wniosek taki należy odpowiednio udokumentować, poprzez przedstawienie dowodów na wysokość zarobków oraz potwierdzeń ponoszenia istotniejszych wydatków (czynsz, opłaty za media, spłata kredytu). Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest rozpatrywany przez sąd w pierwszej kolejności, jeszcze przed rozpoczęciem „merytorycznej” części postępowania. 

Przed złożeniem pozwu muszą Państwo uiścić także 17 zł opłaty skarbowej, związanej z udzieleniem pełnomocnictwa radcy prawnemu lub adwokatowi.

W niemal każdej sprawie medycznej niezbędne jest zasięgnięcie przez sąd opinii jednego lub nawet kilku biegłych lekarzy (albo zespołu biegłych). Jeżeli sąd nie zwolni Państwa od kosztów sądowych w całości, niezbędne będzie uiszczenie wynagrodzenia biegłych, które zwykle waha się w granicach od 500 do 2 000 zł (za pojedynczą opinię). W przypadku, gdy sąd skieruje sprawę do oceny instytutowi lub zespołowi biegłych koszt sporządzenia opinii może być znacznie wyższy – nawet ok. 5 000 Możliwe także, że w czasie postępowania pojawią się pewne drobne koszty, jak np. opłata kancelaryjna za wydanie przez sąd kopii protokołu rozprawy (każdorazowo kilka złotych).

Jeżeli wygrają Państwo sprawę w całości, druga strona będzie zobowiązana zwrócić Państwu większość poniesionych kosztów, w tym opłatę od pozwu oraz zapłacone wynagrodzenie biegłych.

Rozpoczynając postępowanie sądowe powinni Państwo także liczyć się z możliwością przegrania sprawy. W takim przypadku, przede wszystkim, nie uzyskacie Państwo zwrotu dotychczas poniesionych w związku z postępowaniem opłat. Konieczne będzie także poniesienie dodatkowego wydatku związanego ze zwrotem drugiej strony kosztów jej zastępstwa procesowego w trakcie postępowania (tzw. wynagrodzenie pełnomocnika strony przeciwnej). Koszty te uzależnione są od kwoty, której żądaliście Państwo w sprawie i kształtują się następująco:

Jeżeli sprawa była skomplikowana, sąd może zasądzić wielokrotność tej kwoty – maksymalnie do jej sześciokrotności. Najczęściej zdarza się jednak, że sądy zasądzają w/w kwotę minimalną lub jej dwukrotność. 

W szczególnie uzasadnionym przypadku sąd może odstąpić od obciążania Państwa, mimo przegrania sprawy, kosztami zastępstwa procesowego drugiej strony.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Ogólne zasady odnoszące do przedawnienia roszczeń w sprawach medycznych są następujące:

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. W celu realizacji tego prawa podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (szpital, przychodnia, prywatny gabinet lekarski) jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta (takie upoważnienie należy sporządzić na piśmie). Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może udostępnić dokumentację medyczną również innym podmiotom wyszczególnionym w ustawie (np. organom władzy publicznej, NFZ, organom samorządu zawodów medycznych, sądom, sądom dyscyplinarnym, prokuraturom itd.).

Zasadą jest, że podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z kilku wyjątkami wyrażonymi w ustawie. Po tym czasie dokumentacja medyczna jest niszczona.

Możecie Państwo również zwrócić się pisemnie do podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych o wydanie kopii całości dokumentacji medycznej (a także umieścić prośbę o przesłanie kopii na Państwa adres).

Zwracamy uwagę, że w procesie oceny Państwa sprawy pod kątem prawidłowości postępowania medycznego istotne są m.in. następujące dokumenty:

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

SZANSE POWODZENIA SPRAWY

Z reguły jesteśmy w stanie rozróżnić sprawy mające szanse na powodzenie od tych raczej „nie do wygrania”. Te, które mają szanse na powodzenie, dzielimy na dwie grupy: sprawy, które z dużym prawdopodobieństwem można wygrać oraz sprawy, które mogą się powieść.

Nie przyjmujemy spraw, o których wiemy, że najprawdopodobniej nie będziemy w stanie ich pomyślnie dla Państwa przeprowadzić. Dlatego sam fakt, że zaproponowaliśmy Państwu współpracę, oznacza, że sprawa może się powieść.

ETAPY DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA

Poniżej przedstawiamy schemat, według którego prowadzimy sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy lekarskie (zaniedbania medyczne). :