Wysokość odszkodowań za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny) jest obliczane indywidualnie w każdej sprawie, w zależności od tego, jak poważne konsekwencje finansowe i obrażenia zdrowotne poniósł pacjent w związku z zaniedbaniem. Na to, co nazywamy "odszkodowaniem" w rzeczywistości składać się mogą trzy rodzaje świadczeń: odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne oraz renta.

Odszkodowanie jest to udokumentowana kwota, która ma wynagrodzić i zrekompensować Państwu stratę finansową. Odszkodowanie za błąd lekarski (medyczny) obejmuje wszelkie straty finansowe poniesione w związku z nieprawidłowo udzielonymi świadczeniami zdrowotnymi. Pacjent może żądać zwrotu m.in. kosztów:

  • - zakupu leków,
  • - dalszego leczenia, odwracającego skutki błędu,
  • - dojazdu do szpitala,
  • - dodatkowych badań i wizyt lekarskich,
  • - stosowania specjalnej diety,
  • - przystosowania mieszkania do powstałej w wyniku błędu lekarskiego niepełnosprawności,
  • - przygotowania do innego zawodu.

Poszkodowany pacjent może żądać również zapłaty zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową (krzywdę). Ma ono wynagrodzić cierpienia fizyczne i psychiczne (ból, stres, strach, przykrości itd.), które były skutkiem wadliwego leczenia. Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę zależna jest każdorazowo od okoliczności konkretnej sprawy. Z pewnością mają na nią wpływ: rozmiar doznanych cierpień i czas ich trwania.

Pacjent może domagać się również zapłaty comiesięcznej renty w przypadku gdy powstanie trwały uszczerbek na zdrowiu w związku z błędem medycznym wymagający ponoszenia systematycznych kosztów.